Reklam
Reklam

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Başvuruları Başladı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Başvurularının Başladığını bildirdi

06 Ocak 2021 - 06:42

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Başvurularının Başladığını bildirdi.

Konuya dair yazılı bir açıklama yapan Bayazıt, şunları kaydetti:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe bağlı Uygulama RehberiBakanlığımız internet sitesinde yayınlanmış ve hibe başvuruları 23.12.2020 tarihinde başlamıştır.

Başvurular Bakanlığımız www.tarimorman.gov.tr internet adresi ana sayfasında yer alan "Hızlı Erişim" içeriği "KKYDP Başvuru" bölümünde açılan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx)" üzerinden elektronik olarak 20 / 02 / 2021 tarihi saat: 23:59' a kadar yapılabilecektir.

YATIRIM KONULARI

1-Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri;

a) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar;

-Meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,

-Et işleme (kesimhaneler hariç), paketleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,

-Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,

-Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, soğutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar hibe kapsamında desteklenmektedir.

-Süt toplama tesislerinin kurulmasına yönelik yatırımlarda alımı yapılacak soğutma tankları en az 250 L/gün kapasiteli, otomatik temizleme sistemli ve süt transfer pompasına sahip olması gerekmektedir.  

* Bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlarda araç alımı destekleme kapsamı dışında olup, bu kapsamda frigofirik kasa veya soğutma tankı kısımları destekleme kapsamındadır.

b) Tarımsal ürünlerin depolanması (yeni tesis olarak çelik silo ve soğuk hava deposu  yatırımları),  

c)Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen örtü altı tesislerin yapımı)

-Ahır ve Ağıl için proje başvurusunda bulunabilmek için en az 10 büyükbaş veya 40 küçükbaş yetişkin hayvan mevcudu olmalıdır. Hayvansal üretime ait yatırımcının uygulayacağı projede 1 büyükbaş/10 küçükbaş hayvan için işletme adına kayıtlı en az 3 dekar ekili yem bitkisi ve/veya çayır arazisi olmalı ve/veya bir yem bitkisi üreticisinden hayvan sayısıyla orantılı olarak gerekli yem bitkisini temin edeceğine dair imzaladığı sözleşmeyi ibraz etmeli veya köy tüzel kişiliğinde yeterli miktarda mera alanı olduğuna dair belgeyi sunmalıdır.

İnşaat gideri ile birlikte tarımsal işletmeyle orantılı; balya makinesi (maksimum 100.000-TL), silaj makinesi (maksimum 50.000-TL), çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, süt soğutma, süt sağım sistemleri, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem kırma/ezme makinesi, büyükbaş/küçükbaş hayvanlar için yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu hibe kapsamında değerlendirilir.

-Meyve bahçelerinde (Üzüm için en az 5 dekar, diğer meyve türleri için ÇKS’ye kayıtlı en az 15 dekar meyve bahçesi/üzüm bağının olması gerekmektedir.) kuyruk milinden hareketli hasat makineleri, gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve ekipmanların alımı, boylama ve paketleme tesisi yatırımları,

-Yüksek plastik tünel tipi kontrollü örtü altı tarım (en az 500 m2 en fazla 10.000 m2 büyüklüğünde örtü altı tesisler (sera), meyve bahçesi, sebze bahçesi ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yapılacak yatırımlar)

ç) Kültür mantarı yetiştiriciliği yatırımları (Kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik sera ve gerekli makine/ekipman yatırımları) , 

d) Yenilenebilir enerji tesisleri; Tebliğ kapsamında yer alan tesislerin enerji ihtiyaçlarının jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağı yatırımlar hibe kapsamında desteklenmektedir.

-Beş grup olarak belirtilmiş Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri  yatırım konularından sadece bir grup içerisinde yer alan konular için başvuru yapılabilir. 

- Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine halen aktif olarak faaliyet gösteren tarımdan başka hiçbir ekonomik faaliyeti bulunmayan çiftçiler başvuru yapabilirler. Tüzel kişilik başvurularında bu şart aranmaz.

2-Arıcılık ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yatırımlar;

Bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler, ana arı üretimine yönelik yatırımlar, bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesislerin kurulması desteklenmektedir. Bu kapsamda en az 30, en fazla 500 adet kovan ve parçaları ile arıcılık için gerekli makine ve ekipmanlar (bal süzme makinesi, dinlendirme tankı, bal dolum ve paketleme makineleri vb.) desteklenmektedir. Sadece arıcılık faaliyetleri için 3 kw' ya kadar şebekeden bağımsız off-grid sistemli yenilenebilir enerji yatırımlarına proje kapsamında başvuru yapılabilmektedir.

Arı kolonisi alımları destek kapsamında değildir.

3-Bilişim sistemleri ve eğitimi Yatırımları; Gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin azaltılması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması, tarımda kayıt düzeninin oluşturulması, çiftlik bilgi yönetimi konularındaki yatırımlar hibe kapsamında desteklenmektedir. 

4-El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar; Başlıca zanaatkârlık (el sanatları) ürünleri, metal işi, ahşap işi, cam eşya üretimi, seramik üretimi, çinicilik, çanak çömlek yapımı, dokumacılık, hasır işleri, sepet dokuma, müzik aletleri yapımı, keçe yapımı, halıcılık, kilimcilik, semer yapımı, taş işleme, sedef döşeme, kâğıt sanatları, hattatlık (kaligrafi), ebru sanatı, saraçlık, yorgancılık, tarak yapımı, süpürge yapımı, folklorik bebek ve giysi yapımı, alçı işleri, tandır yapımı, giysi dekorasyonu, nakış işlemeleridir. Başlıca katma değerli ürünler, sabun ve gülsuyudur). Bu konularla ilgili yapılacak yatırımlar hibe kapsamında desteklenmektedir.

5-İpek böceği yetiştiriciliği yatırımları; İpek böceği yetiştirilecek dut bahçelerinin kurulumu ve toplu beslenme evi konularındaki yatırımlar hibe desteği kapsamındadır. 

6-Su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları; İç sularda faaliyet gösteren en fazla 10-200 ton/yıl arasında üretim kapasitesine sahip olan  tesislerin inşaat ve makine/ekipman yatırımları hibe desteği kapsamındadır. 

7-Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları yatırımları; Tarımsal amaçlı kooperatif ve birliklerin faaliyetleri ile ilgili olarak makine parkı oluşturmak amacıyla, makine ve ekipmanın muhafazası için  yeni binaların inşası ile uygun ölçüde ve sayıda elektrikli traktör, sekiz yaş ve altı mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi,  taş toplama makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi ve silaj paketleme makinesi araçlarının alımına yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamındadır. 

8-Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımlar; Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin havalandırılması, kurutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için tesis inşası ve ekipman satın alınması konusundaki yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir. 

-Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi kapsamındaki yatırımlar kırsal alanda (nüfusu 20.000'den az olan yerleşim yerleri) olmak zorundadır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR:

Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar hariç);

-Çiftçiler (Çiftçilerin Tarım Bağ-Kur'u ile tarımdan başka gelirlerinin olmadığını kanıtlamaları gerekiyor.)

-Gerçek Kişiler (Gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi sunmaları gerekiyor.

-Tüzel Kişiler olarak; Kolektif, limited ve anonim şirketler ile Kooperatifler ve Birlikler (Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, başvuru ekinde sunmaları gerekir.)

Başvuru sahiplerinin (El sanatları ve katma değerli ürünler hariç) Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. 

HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI VE DESTEKLEME ORANI:

      Tüm Yatırım Konuları İçin;

Hibeye Esas Proje Tutarı Üst Limiti       : 500.000-TL

Hibeye Esas Proje Tutarı Alt Limiti         :   20.000-TL

Üst limiti geçen kısım desteklenmeyecek olup, bu miktar yatırımcı tarafından ayni katkı ile karşılanacaktır. 

Destekleme oranı hibeye esas proje tutarının % 50' si olup, proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

Hibe başvuruları ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimince gerekli teknik destek verilmektedir.

Programla ilgili tüm bilgi ve dokümanlara; “https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1251/Kirsal-Ekonomik-Altyapi-Yatirimlari-Uygulama-Rehberi” adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.///Haber Merkezi

-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Bu haber 86 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum