Reklam
Reklam

Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı Tebliğleri Yayınlandı

28 Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde, 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliğleri yayınlandı

27 Kasım 2020 - 06:02

28 Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde, 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliğleri yayınlandı.

            21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 2 adet tebliğ ile

            1-Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar

            2- Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları” na yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlenmiştir.

Kırsal Kalkınma Destekleri ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

1- KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA

 TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/24)

         Yatırım Konuları Nelerdir?

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 

3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 

4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

         Kimler Başvurabilir?

            Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

         Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

            Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

            Yeni Yatırımlar İçin                                                                                      : 3.000.000-TL

            Tamamlama Yatırımları İçin                                                                        : 2.000.000-TL

            Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yatırımları İçin    : 1.500.000-TL

            Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara yönelik başvurular, Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde www.tarim.gov.tr  adresi üzerinden elektronik olarak yapılabilecektir.        

2- KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/25)

         Yatırım Konuları Nelerdir?

 1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri,                 (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
 2. Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
 3. Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
 4. El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler,                                                                           (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
 5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,
 6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

      7.   Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Ülkemizde üretilen elektrikli traktörler haricinde kendinden yürür makineler desteklenmez.)

8.  Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

         Kimler Başvurabilir?

            Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler Başlığı Hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler

Dikkat: Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;

a) Çiftçilerin                  : Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına Tarım BAĞ-KUR’u ile de tarımdan başka gelirlerinin olmadığına dair belgeyi,

b) Gerçek Kişilerin       : Kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,

c) Tüzel Kişilerin          : İdari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi,

Başvuru ekinde sunmaları gerekir.

         Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

            Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Üst Limit Tutarı; 500.000-TL dir.

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 20.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlara yönelik başvurular, Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün içerisinde www.tarim.gov.tr  adresi üzerinden elektronik olarak yapılabilecektir.        

            Hibe başvuruları ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimince gerekli teknik destek verilmektedir.

            Programla ilgili tüm bilgi ve dokümanlar aşağıda verilen internet adreslerinden temin edilebilir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için:  

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Edirne İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü /0-284-235 26 89

                                               tarimorman.gov.tr

                                               tarimorman.gov.tr/TRGM

                                              edirne.tarimorman.gov.tr

-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Bu haber 40 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum